Privacybeleid

Wij respecteren je privacy volgens de Belgische wet. Je persoonsgegevens worden correct beschermd, verwerkt, doorgegeven of op jouw vraag aangepast.

Bescherming van persoonsgegevens

Het provinciebestuur hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.

De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. De persoonsgegevens die je via de website verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe het provinciebestuur van Vlaams-Brabant omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP). Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). De VVP verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. Deze doeleinden zijn:

  • om een wettelijke verplichting na te komen;
  • voor de goede vervulling van een provinciale taak;
  • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven;
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.

Inschrijvingen op e-nieuwsbrieven worden uitsluitend in het nieuwsbrievensysteem opgenomen en enkel voor de e-nieuwsbrief waarvoor de inschrijving gebeurt. Uitschrijven is steeds mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

Doorgifte aan derden

De VVP geeft je gegevens enkel door aan derden indien dit nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden. In het kader van het eGovernment decreet van 18 juli 2008 wisselt de VVP persoonsgegevens uit met andere overheden. De machtigingen die we hiervoor kregen kan je op onderaan deze pagina raadplegen.

De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

Volgens de privacywetgeving heb je volgende rechten:

  • Recht op inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke gegevens dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kan hierover verdere toelichting krijgen.
  • Recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren.
  • Recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.
  • Recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Zolang één van de bovenstaande niet opgelost is, mag je ons vragen je gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

Om gebruik te maken van je rechten, kan je per mail naar ewoud.detollenaere@vlaamseprovincies.be een verzoek indienen. Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij deVlaamse toezichtcommissie (link) of de gegevensbeschermingsautoriteit.

Cookies

De VVP gebruikt cookies om haar website te analyseren en verbeteren. De lijst van gebruikte cookies kan hier geraadpleegd worden. 

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

Overzicht machtigingen en protocollen

Hoe de bescherming van jouw gegevens wettelijk geregeld is, vind je in het onderstaand overzicht: